กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปี 63 (21-22 มี.ค 63)

วันที่เริ่มต้น 21/03/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/03/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   78 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 ได้จัดระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ณ อาคารสโมสรนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาและเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 80 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เป็นผู้ควบคุมกิจกรรม โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของสโมสรนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่ โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
1.ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดห้องสโมสรนักศึกษา
2 กิจกรรมสันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมของนักศึกษา
3. วางแผนกิจกรรมและผู้รับผิดชอบโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แสดงความคิดเห็นและนำเสนอสโมในสรนักศึกษาในทัศนคติที่ต้องการ
4.อบรมกิจกรรม ในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข” โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล