โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่เริ่มต้น 14/03/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 14/03/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องสโลป 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปีการศึกษา 2562 ที่กำลังจะสิ้นสุดลง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้พบปะอย่างเป็นทางการโดยพร้อมเพรียงกันก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ให้คณาจารย์ได้กระตุ้นเตือนให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะได้พบหลังจากก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่การประกอบอาชีพตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา พร้อมกันนี้ คณะยังได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล