การประกวดปลาแฟนซีคาร์พและการประกวดปลากัดสวยงาม
7th Junior Koi Show and 6th Maejo Betta Show
วันที่เริ่มต้น 12/03/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/03/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6010101320   นางสาวจิราภรณ์   ระภา : การประมง 24ชั่วโมง
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 24ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101330   นายไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 24ชั่วโมง
6010101339   นายทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101342   นายทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 24ชั่วโมง
6010101351   นายธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101366   นายพงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101382   นายรัชพัชร   พรหมศร : การประมง 24ชั่วโมง
6010101386   นายวิษณุ   ดวงแก้ว : การประมง 24ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 24ชั่วโมง
6010101408   นายสุริยา   ติ่งดา : การประมง 24ชั่วโมง
6010101409   นางสาวสุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101419   นายอภิรักษ์   เหมพันธุ์ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 24ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 24ชั่วโมง
6010102307   นายจิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6010102313   นายณัฐวุฒิ   ตะโกใหญ่ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110101360   นายภานุพงศ์   สาริโน : การประมง 24ชั่วโมง
6110101370   นายวราวุธ   ยศเรือนคำ : การประมง 24ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล