การประกวดปลาแฟนซีคาร์พและการประกวดปลากัดสวยงาม
7th Junior Koi Show and 6th Maejo Betta Show
วันที่เริ่มต้น 12/03/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/03/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โดม อดุลย์สุข คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เทพพิทักษ์ บุญทา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
จิราพร มอญเลิศ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6010101320   นางสาวจิราภรณ์   ระภา : การประมง 24ชั่วโมง
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 24ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101330   นายไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 24ชั่วโมง
6010101339   นายทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101342   นายทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 24ชั่วโมง
6010101351   นายธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101366   นายพงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101382   นายรัชพัชร   พรหมศร : การประมง 24ชั่วโมง
6010101386   นายวิษณุ   ดวงแก้ว : การประมง 24ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 24ชั่วโมง
6010101408   นายสุริยา   ติ่งดา : การประมง 24ชั่วโมง
6010101409   นางสาวสุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101419   นายอภิรักษ์   เหมพันธุ์ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 24ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 24ชั่วโมง
6010102307   นายจิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6010102313   นายณัฐวุฒิ   ตะโกใหญ่ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110101360   นายภานุพงศ์   สาริโน : การประมง 24ชั่วโมง
6110101370   นายวราวุธ   ยศเรือนคำ : การประมง 24ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล