โครงการศึกษาดูงานภายใต้รายวิชา ศศ 498 การเรียนรู้อิสระ

วันที่เริ่มต้น 17/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้การเปิดการเรียนการสอนรายวิชา ศศ 498 การเรียนรู้อิสระ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในรายวิชาดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดทำงานวิจัยก่อนสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาจะต้องทำงานวิจัยให้แล้วเสร็จในรูปเล่มรายงานรวมถึงนำเสนอผลงาน
ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนรายวิชานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วนตามแผนการสอนและการประเมินคุณภาพการศึกษาระบบ AUN-QA สาขาฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการศึกษาดูงานภายใต้รายวิชา ศศ 498 การเรียนรู้อิสระ จำนวน 3 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 1) กิจกรรมการศึกษาดูงานพร้อมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to use Reuter database and Bisnews online” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) กิจกรรมการศึกษาดูงานพร้อมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ Townsend Thai Micro Data” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิเคราะห์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียนรายวิชา ศศ 498 การเรียนรู้อิสระและเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสามารถติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมตามกระแสทิศทางโลกในปัจจุบัน และสามารถประยุกต์องค์ความรู้กับประเด็นทิศทางโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล