โครงการ Media digital for presentation 2019
Media digital for presentation 2019
วันที่เริ่มต้น 24/12/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/12/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในด้านคุณสมบัติและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรม Media digitals for presentation ขึ้น ในวันที่ 24 และ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพจากการปฏิบัติงานจริง และมีความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้เครื่องมือใหม่ๆ ประกอบการทำงาน และการนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการเสริมสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล