โครงการ Seminar series on academic issues 2019

วันที่เริ่มต้น 01/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
Seminar series on academic issues 2019 เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ที่ต้องการเชื่อมโยงและลดช่องว่างระหว่างความรู้ของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันก่อนที่นักศึกษาจะก้าวออกจากรั้วสถาบันการศึกษาสู่ชีวิตการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่มาตอบสนองความต้องการของสังคมได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักศึกษาให้มีศักยภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะในระดับสากลและเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานในอนาคตได้
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ “Seminar series on academic issues 2019” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งจะประกอบด้วย
1) กิจกรรมการสัมมนาและฟังการบรรยายพิเศษ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Where To Start If You Want To Become An Entrepreneur” โดย คุณรุ่งนภา ทั้งสุข เจ้าของกิจการ Take a Wrap
2) กิจกรรมการสัมมนาและฟังการบรรยายพิเศษ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Smart Exporter” โดย คุณฆณากร ช้างแย้ม ผู้ส่งออก exotic pet ไปตลาดต่างประเทศ
3) กิจกรรมศึกษาดูงานสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Digital Business Solution: Industrial 4.0” โดย วิทยากรพิเศษ จากเครือสหพัฒน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 105 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล