โครงการ Create your path, direct your future 2019

วันที่เริ่มต้น 03/07/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/07/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรแบบปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 ปี และมีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ด้วยระบบ AUN-QA เพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา และแนะแนวนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การแบ่งเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สาขาวิชาจึงได้จัด โครงการ Create your path, direct your future 2019 ขึ้น ซึ่งจะเป็นการสรุปภาพรวมของการจัดการหลักสูตร และการเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอน โดยมีลักษณะของกิจกรรมเป็นการสัมมนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในกิจกรรมทุกกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา รวมถึงสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไป รวมทั้งแนวทางการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต ทักษะต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องการ กิจกรรมและการแสดงออกเพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษารุ่นน้องและคณาจารย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล