โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 13/01/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/03/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษา ศศ497 ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา ศศ497 จำนวน 72 คน ซึ่งได้มีการจัดการให้ นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจตามสถานประกอบการต่างๆทั้งรัฐบาลและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 46 แห่ง ประกอบด้วยสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี สตูล และสงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ และเพื่อให้การดำเนินการในโครงการนี้มีความสมบูรณ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงจัดให้มีการนิเทศงานนักศึกษาเพื่อให้เกิดการชี้แนะและส่งเสริมนักศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
และภายหลังจากการนิเทศงานเสร็จสิ้นสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาแก่เพื่อนและรุ่นน้อง ในวันที่ 11 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล