โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 (กิจกรรม Big Cleaning Day)

วันที่เริ่มต้น 26/02/2563 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 26/02/2563 เวลา 17:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ได้มีการขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในทุกมิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงมีความประสงค์ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นสีเขียว สนับสนุนการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศที่ดีของสถานศึกษา และตอบสนองต่อการพัฒนาคณะที่เน้นความเป็นนิเวศ (Ecology) ซึ่งเป็นจุดต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นที่สอนทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมโดยนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สถานศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากร สร้างบรรยากาศภายในคณะให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคณะและมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงมีความประสงค์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในคณะ ได้แก่ พื้นที่หน้าป้ายคณะ พื้นที่ภายในคณะ ได้แก่ ใต้อาคารปฏิบัติภูมิทัศน์ ห้อง co-working space พื้นที่ต่อเนื่อง และพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะ เพื่อให้เกิดความสะอาด ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานของนโยบาย Green University
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล