DIY-2563 Febuary Green Library
DIY-2563 Febuary Green Library
วันที่เริ่มต้น 28/02/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด สำนักหอสมุด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักหอสมุด สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105370   นางสาวมิลทิรา   วังใย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105373   นางสาวรุจิรา   ดวงแค : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6006101326   นางสาวจันธิมา   หีบทอง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006103478   นางสาวสิริกานต์   ยากอง : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103481   นางสาวสิริพัชร   บ่าพิมาย : บัญชี 1ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6009102304   นางสาวฐิติพร   พิรมย์พันธ์นุกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6009102325   นางสาวรัศมัธนา   คำวินิจ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6009102336   นางสาวสุทธิรัก   แซ่ตั้ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6010101416   นางสาวอนันตญา   เปียงใจ : การประมง 1ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน 1ชั่วโมง
6106105001   นางสาวกณกวรรณ   บุญเมือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6106105009   นางสาวณิชกานต์   จินดามัง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6106105010   นางสาวดรุณี   บุญสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6201101301   นายกฤษฎา   บุญชำนิ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101319   นายนภวัต   ช่วยไว้ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101360   นายอมตะ   สมศรี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201105346   นางสาวปานใจ   โท่นตั้ง : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6201113301   นางสาวกนกกร   กันไชย : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6201113308   นางสาวชนิตรา   สมยอ : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6201113315   นางสาวเบญญาภา   ปัญญาวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6201126305   นางสาวชฎาพร   สุขใจ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6206105313   นางสาวพราวพรรณ   เมืองทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105315   นางสาวพิชญา   ช้อยเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105317   นางสาวสุชัญญา   คำภีระ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6214102317   นางสาวเจนจิรา   ต้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6222101332   นางสาวชุติมน   ทากลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6222101386   นายพีรพัท   คำอ้าย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6222101413   นายศตวรรษ   แก้วมูลมุข : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล