โครงการบวชป่าสืบชะตาต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ผืนป่าให้ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 14/09/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/09/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด สวนป่าบุณศรีวังซ้าย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6009101305   กษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101311   ขวัญเพชร   กันฟัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101328   ธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101341   นิศาชล   พชรเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101343   บุษยมาส   ผางบ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101358   ภรณ์นภา   ติ๊บวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102324   ระพี   เกษมสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102330   วิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101009   นายกาญจนศักดิ์   เค้าศรีวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101024   นางสาวณัฐชยา   แสนสีลิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101040   นางสาวนฤมล   ชัยมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101076   นางสาวอรญา   ประเมนาโพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101079   นางสาวอินทิรา   ชัยเมืองรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101305   กันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101311   นางสาวจิรประภา   หินเเสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101316   ชนาธิป   ก่ำจีน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101318   ชลดา   รื่นพิทักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101319   ชุติมณฑน์   อินตะกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101326   นายทักษิณ   บุญก้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101330   นางสาวธิดา   ใจคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101335   นริศรา   คงเพ็ชรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101339   นีรภา   ศรียายอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101340   นุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101341   ปนัดดา   นาที : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101343   ประกายดาว   เลศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101349   พัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101355   นายภูรินทร์   ดวงปัญญาสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101379   สุทธิดา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109102317   ธิติมา   ขุมเพชร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109102323   ปิยฉัตร   คลังกลาง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109102324   ปุณยาพร   ระใหวนอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109102327   พีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109102333   ยุพดี   วิกยานุเคราะห์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109102347   อาทิตยา   พงษ์ทิตย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล