โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรักษ์เงินแผ่นดิน กับ ส.ต.ง."

วันที่เริ่มต้น 18/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ อาคารเทพ พงษ์พานิช 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ ส.ต.ง." ให้กับนักศึกษาและภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจที่สำคัญของ ส.ต.ง. ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการปกป้องดูแลเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ณ สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกำหนดการจัดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ อาคารเทพ พงษ์พานิช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล