สิงห์ไพรวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2/2562)

วันที่เริ่มต้น 11/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ อาคารเทพ พงษ์พานิช 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่วิทยาลัยฯได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม โดยสอดแทรกความรู้วิชาการที่หลากหลาย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ จากตัวอย่าง กรณีศึกษา หรือการศึกษาดูงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นทางสังคม เช่น การบริหารองค์กร ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาได้
ดังนั้น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐปะศาสนศาสตรบัณฑิต จึงได้จัดให้มีโครงการ สิงห์ไพรวิชาการขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ ฯลฯ และได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 350 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   350 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล