โครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบ : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง

วันที่เริ่มต้น 01/02/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 01/02/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีหลักการ และเหตุผลเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยจึงมีโอกาสได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ซึ่งต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ซึ่งมีแนวโน้มผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ไม่มาติดต่อชำระหนี้ซึ่งมีผลกระทบ
ไปถึงน้อง ๆ มีเงินหมุนเวียนมาให้นักศึกษาในปัจจุบันกู้ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาการชำระหนี้ในอัตราที่ต่ำนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษาที่ไม่เข้าใจในระเบียบ และขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้ รวมถึงการชี้ให้นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของการชำระหนี้คืน ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าใจระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้ พร้อมทั้งเห็นความสำคัญการรับผิดชอบที่จะต้องชำระหนี้คืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุน
เพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบ : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3.5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1066 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล