โครงการประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า

วันที่เริ่มต้น 09/01/2563 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 09/01/2563 เวลา 20:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเด็นที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ 8 การดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม คือ “เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือตอนบน” โดยมีพันธกิจหลักที่จะศึกษาพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือตอนบน
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นแหล่งศึกษา รวมรวมองค์ความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ยอมรับทั้งในแวดวงวิชาการและสังคม ดังนั้นงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า เพื่อเป็นพุทธบูชา โดยมีความเชื่อว่าในช่วงเดือน ๔ เหนือ หรือประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เป็นงานบุญใหญ่ของชาวล้านนามักจะมีการถวายทานข้าวใหม่ ทานขันข้าวไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและหิงหลัวไฟพระเจ้า ซึ่งเวลานั้นเป็นฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปก็มีความรู้สึกหนาวเย็นเช่นเดียวกัน จึงนำฟืนมาจุดผิงไฟให้แก่พระพุทธรูปได้คลายความหนาวเย็นและมีการฟังธรรมเทศนาธรรมอานิสงฆ์การทานหลัวหิงไฟพระเจ้า
ประเพณีหิงหลัวไฟพระเจ้าเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของโบราณล้านนาที่สืบทอนมาจนถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบัน ประเพณีนี้มีไม่กี่แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงปฏิบัติกันอยู่ ดังนั้นงานอนุรักสืบสานศิลปวัฒนธรรมจึงได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าวจึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสำคัญของล้านนาไม่ให้สูญหายไปจากสังคมและเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประเพณีอันดีงามนี้ไว้และเป็นการบริการวิชาการในด้านประเพณีวัฒนธรรมล้านนาแก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล