โครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 27/12/2562 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 28/01/2563 เวลา 19:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6001105327   นายฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 36ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 36ชั่วโมง
6101113334   นางสาวสุทธารัตน์   แสงศร : ปฐพีศาสตร์ 36ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 36ชั่วโมง
6201105343   นายกษิดิศ   กลั่นยิ่ง : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีที่ 1- 4 จำนวน 600 คน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาผลิตสัมพันธ์ โดยการจัดการแข่งขันกีฬา 9 ประเภท ได้แก่ เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล แบตมินตัน บาสเกตบอล ว่ายน้ำ กีฑา วอลเลย์บอล วิ่งกรีฑา สนามกีฬาทุกสนามตามประเภทที่แข่งในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกีฬาและด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬา จากนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ซึ่งเป็นงานแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดให้ทุกคณะมีส่วนร่วม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีที่ 1- 4 จำนวน 600 คน และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (6 ชม.)
2. นักศึกษาเข้าร่วมฝึกซ้อมนักกีฬา เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ 9 ประเภท ได้แก่ เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล
แบตมินตัน บาสเกตบอล ว่ายน้ำ กีฑา วอลเลย์บอล วิ่งกรีฑา (20 ชม.)
3. นักศึกษา สแตนเชียร์ (20 ชม.)

4. นักศึกษา ฝึกซ้อมเชียร์หลีดเดอร์ (5 ชม.ต่อวัน 10 วัน = 50 ชม.)

5. นักศึกษา เดินขบวนพาเหรด 8 ชั่วโมง 2 วัน (ฝึกซ้อม/และแต่งหน้าทำผมเดินขบวนวันงาน)
6. ผู้นำนักศึกษาผู้รับผิดชอบงาน (36 ชม.)
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล