ทักษะเกษตร_14639_20ธ.ค.62

วันที่เริ่มต้น 20/12/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 20/12/2562 เวลา 23:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
นักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะเกษตร สถานที่จัดกิจกรรม : 1. กิจกรรมแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาทักษะเกษตร บริเวณอาคารรัตโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ 2. กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการประกวด "ไอ้หนุ่มลูกทุ่งน้องนางบ้านนาหญิงสาวชาวสวน" อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะเกษตร จำนวน 600 คน สถานที่จัดกิจกรรม : 1. กิจกรรมแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาทักษะเกษตร บริเวณอาคารรัตโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ 2. กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการประกวด "ไอ้หนุ่มลูกทุ่งน้องนางบ้านนาหญิงสาวชาวสวน" อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล