งานประเพณี4จอบ37(Staffม.)14640

วันที่เริ่มต้น 20/01/2563 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 25/01/2563 เวลา 23:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
Staff ม. เป็น ทีมนักศึกษาที่รับผิดชอบดูแล นิสิต จาก 13 สถาบัน ที่เดินทางมาเข้าร่วมงานประเพณี 1 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ตั้งแต่ วันที่ 20 - 25 ธ.ค. 2563
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 23.00 น. เฉลี่ย วันละ 10 ชม. / 6 วัน = 60 ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษษ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมง ร่วมเป็น Staff ม. ที่แบ่งหน้าที่รับผิดชอบดูแล นิสิต จาก 13 สถาบัน ที่เดินทางมาเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ตั้งแต่ วันที่ 20 - 25 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 23.00 น. เฉลี่ย วันละ 10 ชม. / 6 วัน = 60 ชม.
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล