โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46

วันที่เริ่มต้น 18/11/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/01/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษานอกจากทางด้านวิชาการแล้วต้องมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ความรู้ (2) ทักษะการคิด (3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คณะได้มีการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างทักษะดังกล่าว ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ตลอดจนสร้างคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อตัวของนักศึกษาที่จะได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ตัวของนักศึกษาเอง คณะ และมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของนักศึกษา จึงได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัย และสิ่งอบายมุขต่าง อันได้แก่ ยาเสพติด การพนัน อีกทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เล่นกีฬาเพื่อการแข่งขัน โดยการจัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์มาเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาแต่ละคณะได้แสดงออกถึงความสมารถด้านกีฬาแต่ละประเภท กองเชียร์และผู้นำเชียร์ การประกวดขบวนพาเหรด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษาแต่ละคณะ ให้นักศึกษาเป็นนักกีฬาที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 ไว้ในแผนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาฯ และแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล