โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการสอบ ก.พ.

วันที่เริ่มต้น 09/01/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/01/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อให้สามารถเข้ารับราชการการได้ จึงเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสอบ ก.พ. และมีพื้นฐานเบื้องต้นในการสอบ ก.พ. จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอบ ก.พ. จึงได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และเทคนิคในการสอบ ก.พ. แก่นักศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยกำหนดจัดในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 105 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล