โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน Soft Skills ประจำปีการศึกษา 2562
-
วันที่เริ่มต้น 25/12/2562 เวลา 17:30 วันที่สิ้นสุด 25/12/2562 เวลา 20:30
สถานที่จัด อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน Soft Skills ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน รวมเป็น 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100
กิจกรรมภายในงาน
(1.) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน Soft Skills ในหัวข้อดังนี้
1.1 การเขียน Resume ภาษาอังกฤษ
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
1.3 การพัฒนา Performance ให้เหมาะกับการทำงานในทศวรรษที่ 21
โดยได้รับเกียรติจาก คุณณิฎ สุวรรณทะมาลี เป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล