กิจกรรมนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเตรียมตัวและการใช้ชีวิต

วันที่เริ่มต้น 30/11/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/11/2562 เวลา 15:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
สุลาวัลย์ อาทิตย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดการเรียนการสอน ในกลุ่มสหกิจศึกษา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ได้เปิดรายวิชา ผษ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ไปฝึกงานงาน หรือฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ ได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการจากการปฏิบัติงานในต่างประเทศ เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของประเทศที่นักศึกษาไปฝึกงาน ซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศไทยอีกด้วย นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาและเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สำหรับการประกอบอาชีพได้ในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 1/2562 มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ผษ499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของหลักสูตรปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 12 คน ฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 2 แห่ง ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ จำนวน 2 คน ฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 1 แห่ง ณ ประเทศไต้หวัน และในภาคเรียนที่ 2/2562 มีนักศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ที่ไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจในต่างประเทศ จำนวน 6 คน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สำหรับในภาคเรียนที่ 1/2563 มีแผนการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน และหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติมโดยอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทั้งทางด้าน ภาษา และวัฒนธรรมในต่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากนักศึกษาที่ได้ไปฝึกปฏิบัติงานมาแล้วให้กับผู้สนใจเพื่อการเตรียมความพร้อมของตนเองต่อไป รวมถึงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาในการไปนิเทศงานของคณาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา จึงได้กำหนดจัดโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศหลักสูตรปฐพีศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ ของหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีโอกาสในแข่งขันในด้านอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาในระดับนานาชาติได้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   135 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจต่างประเทศ ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และรับสมัครนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ที่มีความประสงค์จะฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศในภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องSE 202 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการฟาร์ม การใช้ชีวิตต่างแดน การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะแก่รุ่นน้องที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานสหกิจต่างประเทศในปีถัดไป โดยมีนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้ารับรับฟัง จำนวน 135 คน จากคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมถึงมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจะไปฝึกงานสหกิจฯ ในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยเป็นนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 47 คน และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 28 คน ซึ่งจะได้มีการดำเนินการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการไปฝึกงานต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล