โครงการแม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต ครั้งที่ 3

วันที่เริ่มต้น 24/01/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/01/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  งานดนตรีและนันทนาการ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นกระบวนการสำคัญในการผลักดันการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องอาศัยกระบวนการพัฒนานักศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา ซึ่งโครงการรับน้องถึงบ้าน เสริมสร้างการศึกษา เป็นหนึ่งโครงการที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนได้มีโอกาสไปถ่ายทอดวิถีชีวิต การดำรงตน และบรรยากาศการเรียนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อมั่นให้กับนักเรียนได้เป็นแรงบรรดาลใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ มีการเพิ่มช่องทางการสมัคร การรับรู้ ความรู้ความเข้าใจกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน คณะครูและผู้ปกครองในเขตภาคเหนือ โดยการออกลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ตามโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความสนใจและแรงบันดาลใจเชิงรุก มอบโอกาสการเข้าศึกษาในระบบโควตาพิเศษต่างๆ เป็นการเข้าถึงตัวนักเรียนโดยตรงและรวดเร็ว อันเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรให้หยั่งรากลึกและคงอยู่กับสังคมไทยสืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล