กิจกรรมพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์ เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ อบรมหัวข้อ”การทำบัญชีเบื้องต้น” ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์

วันที่เริ่มต้น 21/10/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 21/10/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์ เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการอบรมหัวข้อ”การทำบัญชีเบื้องต้น”ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเรียน 1308 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 74 คน โดยมี คุณอรทัย ปรีชา นักวิชาการเงินละบัญชีจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้บรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ในการจัดการเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปต่อยอดในอนาคต
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล