โครงการบูรณาการพลังงานทดแทนกับการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่เริ่มต้น 08/07/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 10/07/2562 เวลา 15:00
สถานที่จัด ณ วัดแม่แก๊ดน้อย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6015123311   นางสาวจินตรา   ขุยนาเพียง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123317   นางสาวชฎาพร   นำภา : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123340   นางสาวนภัสวรรณ   เย็นแย้ม : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123366   นางสาวภาสิณี   วงศกนิษฐ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123368   นางสาวภิรมย์พร   ทองตะลุง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123376   นางสาวรัตวรรณ   เทพรักษา : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123391   นางสาวสุปรีญา   ผัดตุ่น : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123392   นางสาวสุภาพร   ขุนสันเทียะ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123394   นางสาวอนิสา   ใจยอง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123398   นางสาวอังคณา   เรืองวิลัย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123306   นางสาวกานดามณี   โชติ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123310   นางสาวจิรภัทร   สุขเกิด : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123312   นางสาวเจติญา   ฟูเถิ้ม : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123319   นายฐิติวัฒน์   ฟักสมบูรณ์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123320   นายณดณ   ทองบริสุทธิกุล : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123338   นางสาวธัญธร   หน่อพันธ์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123368   นางสาวรุ่งรวี   พุ่มเงิน : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123389   นางสาวสมิตานันท์   พงษ์สุวรรณ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของความเป็นไทย คุณค่า สภาพแวดล้อม สังคม ดังนั้น วิทยาลัยฯจึงให้มีการจัดโครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และนักศึกษา ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในโครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อยึดถือปฏิบัติ สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยจัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตรประจำปี การทอดกฐิน การสืบชะตา และการฟังเทศมหาชาติ เพื่อสร้างบรรยายกาศให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   178 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล