โครงการไหว้ครูวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 25/07/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 25/07/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่มีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตด้านเกษตรกรรม สิ่งที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงนั้น หัวใจสำคัญมาจากครู – อาจารย์ ที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจถึงสิ่งที่อยากสอนอย่างถ่องแท้ด้วยการปฏิบัติของ ครู - อาจารย์นั่นเอง ประกอบกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มีนโยบายที่สำคัญในการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสร้างให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้านต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการพัฒนานักศึกษา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งในโครงการนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ได้มีกิจกรรมลักษณะนี้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอกนั่นคือประเพณีไหว้ครู
ดังนั้นสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จีงได้เล็งเห็นความสำคัญของครู - อาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับชั้นของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความนอบน้อมต่อครู - อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษา ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตสืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 494 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   397 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล