โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 08/08/2562 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 08/08/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและพึงสืบสานให้ดำรงอยู่คู่ชาติต่อไป บุคคลใดก็ตามจะเป็นผู้มีปัญญาได้นั้นจะต้องมีคุณธรรม ประการหนึ่งคือความเคารพ การที่เราจะได้รับวิชาความรู้จากครูอาจารย์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้นั้น สิ่งสำคัญคือต้องให้ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความเมตตา ประดุจน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ คุณธรรมของครูนั้น นับตั้งแต่ปัญญา เมตตา กรุณา และความบริสุทธิ์ใจล้วนมีอยู่ในตัวครูทุกคน พระคุณของครูอาจารย์มีมากมายเกินกว่าที่จะพรรณนาได้หมด จนมีคำกล่าวว่าครูได้เชื่อว่าเป็นบิดามารดาคนที่สองของศิษย์

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ และครูอาจารย์ในปัจจุบัน
เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
ให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 450 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   450 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย 20000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   20000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล