โครงการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการออกกำลังกายสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562 งบประมาณปี 2562

วันที่เริ่มต้น 26/09/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 05/10/2562 เวลา 19:00
สถานที่จัด สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยปัจจุบันนี ปัจจัยพืนฐานสําหรับใช้ออกกําลังกายและจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีสภาพทีไม่เอืออํานวยต่อ การใช้จัดกิจกรรมหรือการออกกําลังกาย เช่น สภาพสนามกีฬาฟุตซอล พืนสนามค่อนข้างลืนและมีนําท่วมขัง สนามกีฬาวอลเลย์บอลไม่มีเสา สําหรับการออกกําลังกายและจัดกิจกรรม อุปกรณ์แต่ละชนิด มีสภาพเสือมโทรม เป็นอุปสรรคต่อการออกกําลังกายและการจัดกิจกรรม ในการนี เพือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพืนฐานด้านการออกกําลังกายสําหรับการใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย แม่โจ้ – ชุมพร ประจําปีการศึกษา 2562 งบประมาณปี 2562 โดยการทํากิจกรรมปรับปรุงพืนสนามกีฬาฟุตซอล ซึงในโครงการนีจะให้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ทํากิจกรรม ทําความสะอาด และทาสีสนาม เรียนรู้การทํากิจกรรมกันในหมู่คณะ รู้จักการแบ่งภาระหน้าทีรับผิด ชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่งเสริมให้มีความสามัคคี รักสถาบัน และช่วยกันพัฒนาสถาบันของตนเองเปรียบเสมือนบ้านของตนเอง หลัง จากดําเนินกิจกรรมข้างต้นแล้วเสร็จ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลและฟุตซอลเชือมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพีและรุ่น น้อง โดยโครงการนีจะจัดกิจกรรมขึนในระหว่างวันที 6 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
วัตถุประสงค์ 12.1 เพือส่งเสริมให้นักศึกษาทํางานร่วมกันในหมู่คณะ 12.2 เพือส่งเสริมให้นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีกับผู้อืนในองค์กรและนอกองค์กร 12.3 เพือส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันพัฒนาสถานทีออกกําลังกาย
กิจกรรม นักศึกษาร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาร่วมกันทาสีสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 260 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   260 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 82450 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   82450 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและ หน่วยงานใกล้เคียง ได้ร่วมกันทำความสะอาด และทาสีสนามกีฬาซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปัญหาและอุปสรรค เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้กิจกรรมชะงักบ้างเป็นบางช่วง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล