โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อแก่นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่มต้น 19/07/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มุ่งผลิตบัณฑิตในหลักสูตรให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ รวมไปถึงการศึกษาต่อ ในการนี้หลักสูตร มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ให้ดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพและการเรียนต่อเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมย์ และแผนพัฒนาการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นจึงได้จัดให้มีโครงการแนะแนวอาชีพและการเรียนต่อแก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 99 คน ตามกระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่การมีงานทำและเรียนต่อ ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคาวบอยเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานและศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางอาชีพและการศึกษาต่อแก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 106 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล