โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (English for Fun)

วันที่เริ่มต้น 06/03/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันการแข่งขันด้านแรงงานมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา กระแสประชาคมอาเซียน (ASEAN community: AC)และการปรับตัวให้ได้ในยุคเทคโนโลยี (disturb technology) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างอิสระ ทั้งนี้การแข่งขันในการหางานทำระหว่างกลุ่มประชาคมอาเซียน ก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ที่จะประสบความความสำเร็จในการได้งานทำ จะต้องมีทักษะในด้านต่างๆเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ ทักษะด้านการนำเสนอ การใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง รวมถึงการมีความกระตือรือร้นในการทำงาน สนใจและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ก่อนจบการศึกษานักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตจริง และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้เก่งเรียน เก่งดี และมีวินัยในการทำงาน มีสมรรถณะด้านภาษาอังกฤษนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาในด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาฯจึงมีความประสงค์ที่จะจัดอบรมโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (English for Fun) ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และเป็นการสร้างคุณภาพการประกันการศึกษาแก่หลักสูตรต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล