โครงการอบรมการวางแผนทางการเงินสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
Financial training leading to investment consultant in SET
วันที่เริ่มต้น 11/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ภายใต้การเรียนการสอนของหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์จากทางวิชาการใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในการนี้เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเบื้องต้น และสร้างความตระหนักเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้การ การจัดฝึกอบรมโครงการการวางแผนทางการเงินสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสำหรับการวางแผนในอนาคตสำหรับการประกอบอาชีพการเป็นผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยตรงมาให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น -12.00 น ณ ห้อง EC304 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 86 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล