โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชมรมต่างๆ (การแข่งขันวอลเลย์บอล Maejo Tournament Cup ครั้งที่ 6

วันที่เริ่มต้น 27/09/2562 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 27/09/2562 เวลา 20:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชมรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไปในทางที่ถูกต้อง และให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติด ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล