โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์"
"Research to Market : R2M 2020”
วันที่เริ่มต้น 14/09/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 15/09/2562 เวลา 18:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
1. การอบรมความรู้เรื่องแนวคิดธุรกิจ เพื่อให้ความรู้เรื่องแนวคิดธุรกิจ ซึ่งทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำผลงานวิจัยพัฒนาหรือนวัตกรรมมาร่วมในการอบรม เพื่อจัดทำเป็นแนวคิดธุรกิจ (Business Concept) โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่านำผลงานนั้นๆ ไปสู่เส้นทางธุรกิจให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร
2. การอบรมความรู้เรื่องการวางแผนธุรกิจเบื้องต้น (Business Plan) การสร้างโอกาสทางธุรกิจและเทคนิคการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และเทคนิคการนำเสนอผลงาน เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจเบื้องต้น (Business Plan) และการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเทคนิคการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปเพิ่มเติมทักษะทางด้านการวางแผนความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การพัฒนาและปรับปรุงแผนธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจอย่างมีศักยภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   35 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล