โครงการพัฒนาความสามารถกล้าแสดงออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 21/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา ผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์โดยตรง การส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำความรู้ทางด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัยและคณะ จึงได้จัดโครงการพัฒนาความสามารถกล้าแสดงออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาให้มีความคิดที่สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน ส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาและสุขภาพ และปลุกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเป็นการค้นหาตัวแทนนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรนักศึกษาและคณะต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 229 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล