กิจกรรมอบรมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่เริ่มต้น 21/07/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 21/07/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาชีวประยุกต์ เป็นต้น โดยนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาดังกล่าว จำเป็นต้องเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และฟิสิกส์ อย่างน้อย 1 รายวิชา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณระดับสูงต่อไป อย่างไรก็ตาม จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และฟิสิกส์ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักศึกาายังขาดความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การเทียบบัญญัติไตรยางค์ การแก้สมการเบื้องต้น และการ บวก ลบ คูณ หาร เลขยกกำลัง นอกจากนี้ นักศึกาายังขาดทักษะกรใช้เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานได้อย่างถูกต้องนั้น รวมทั้งมีทักษะในการใช้เครื่องคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด คณาจารย์ทางกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้เล็งเห็นว่าควรมีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสักยภาพให้กับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาดังกล่าว จึงได้ขอเสนอจัดโครงการอบรมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ วึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่เกี่ยวข้องและนำไปต่อยอดในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   160 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล