โครงการไหว้ครูมัคคุเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 25/07/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 25/07/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6009101305   นายกษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101311   นางสาวขวัญเพชร   กันฟัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101328   นายธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101332   นางสาวนงเยาวรัตน์   ชลารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101335   นางสาวนลพรรณ   ใจภิภักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101341   นางสาวนิศาชล   พชรเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101343   นางสาวบุษยมาส   ผางบ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101387   นางสาวสิณิสา   สิงห์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101388   นางสาวสิริรัตน์   วรรณกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102329   นายวิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102330   นางสาววิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102339   นายสุวพัชร   นกนวล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101305   นายกันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101311   นางสาวจิรประภา   หินเเสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101326   นายทักษิณ   บุญก้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101335   นางสาวนริศรา   คงเพ็ชรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101339   นางสาวนีรภา   ศรียายอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101340   นางสาวนุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101341   นางสาวปนัดดา   นาที : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101343   นางสาวประกายดาว   เลศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101349   นางสาวพัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101355   นายภูรินทร์   ดวงปัญญาสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101366   นางสาววาริน   ชมเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101379   นางสาวสุทธิดา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทยเป็นอย่างมาก จากพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวที่กล่าวไปข้างต้น จึงมีสถาบันการศึกษาจำนวนมากให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย และสำนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านวิชาชีพนี้ให้แก่นักศึกษา จึงได้จัดโครงการไหว้ครูคณะพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในแต่ละภูมิภาค และตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทยว่ามีคุณค่าอย่างไร ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้ดำรงอยู่สืบต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   265 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   5000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 5000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล