13463_นำเสนอแผนการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37_2-8 มิ.ย.62

วันที่เริ่มต้น 02/06/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/06/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
โครงการนำเสนอแผนการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จัดขึ้นจากการที่คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2562 จึงได้เตรียมคณะกรรมการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ได้แก่ ตัวแทนบุคลากรและผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 3 คณะ เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการที่จะมีคณาจารย์จาก 12 สถาบันภาคีสมาชิก 4 จอบ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง และกำหนดให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ได้จัดการประชุมนำเสนอแผนการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อให้คณาจารย์ภาคี 4 จอบ จากทั้ง 12 สถาบัน ได้ร่วมกันพิจารณา ชนิด และกติกาการแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากล นำเสนอการเตรียมความพร้อมของการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ภาคี 4 จอบได้ ถาม-ตอบ เสนอแนะความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับปรุงเตรียมความพร้อมต้อนรับบุคลากรและนักศึกษา จาก 11 สถาบัน ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติต่อไป จากกิจกรรมนี้บุคลากรและนักศึกษาจะได้เพิ่มพูนความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางด้านการเกษตรในกลุ่มสมาชิกภาคีสี่จอบ มีการทำกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำให้นิสิตนักศึกษา 12 สถาบัน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น และศึกษาปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรม และได้นำทักษะความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาฯในปีนี้ ระหว่างวันนี้ 2 - 7 มิถุนายน พ.ศ.2562

ในการนี้คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้กำหนดโครงการนี้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 และคาดหวังว่า บุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางเข้าร่วมจะได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนและในตำรา ตลอดจนสร้างคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อตัวของนักศึกษาที่จะได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการนำความรู้ หลักวิชาการ ทักษะต่างๆ ในการเกษตรไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดคุณภาพทางด้านวิชาการทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร รวมทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ตัวของนักศึกษาเอง คณะ และมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 48  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 14 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอแผนงานการจัดโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา
โครงการนำเสนอแผนการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จัดขึ้นจากการที่คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2562 จึงได้เตรียมคณะกรรมการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ได้แก่ ตัวแทนบุคลากรและผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 3 คณะ เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการที่จะมีคณาจารย์จาก 12 สถาบันภาคีสมาชิก 4 จอบ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง และกำหนดให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ได้จัดการประชุมนำเสนอแผนการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อให้คณาจารย์ภาคี 4 จอบ จากทั้ง 12 สถาบัน ได้ร่วมกันพิจารณา ชนิด และกติกาการแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากล นำเสนอการเตรียมความพร้อมของการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ภาคี 4 จอบได้ ถาม-ตอบ เสนอแนะความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับปรุงเตรียมความพร้อมต้อนรับบุคลากรและนักศึกษา จาก 11 สถาบัน ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติต่อไป จากกิจกรรมนี้บุคลากรและนักศึกษาจะได้เพิ่มพูนความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางด้านการเกษตรในกลุ่มสมาชิกภาคีสี่จอบ มีการทำกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำให้นิสิตนักศึกษา 12 สถาบัน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น และศึกษาปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรม และได้นำทักษะความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาฯในปีนี้ ระหว่างวันนี้ 2 - 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล