กิจกรรมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)

วันที่เริ่มต้น 10/07/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 10/07/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด วัดแม่ทราย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ทอดผ้าป่า...ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สืบสานประเพณีอันดีงามและดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและจัดขึ้นทุกปี โดยมีบุคลากรและ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล