กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)

วันที่เริ่มต้น 10/07/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 10/07/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด วัดทุ่งศรี วัดวังหม้อ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
แห่เทียน....วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือราวเดือนกรกฎาคม วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือนตามพระวินัยบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่น เรียกกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” ซึ่งเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง และศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตลอดจนเตรียมการสั่งสอนประชาชน ประโยชน์ของการเข้าพรรษาของพระภิกษุที่มีต่อพุทธศาสนิกชน คือ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา
ในวันเข้าพรรษานั้น จะมีการจัดพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีหล่อและแห่เทียนเข้าพรรษา พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน เป็นต้น พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เพราะเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างในปัจจุบัน เวลาพระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์ท่องจำตำรับตำรา ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ ตะเกียง และเทียนไข ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนถวาย โดยการเรี่ยไรขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธา เมื่อมีมากพอแล้วจึงทำการหล่อที่วัดหรือสถานที่จัดงาน ทำการตกแต่งประดับประดาและแกะสลักลวดลายสวยงาม มีการประกวดประชันความสวยงามกันเป็นที่ครื้นเครง ก่อนถึงวันเข้าพรรษา 1 วัน จะจัดให้มีการฉลองต้นเทียน กลางคืนมีมหรสพสมโภช นิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งพิธีการเหล่านี้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร พอรุ่งเช้าเป็นวันเข้าพรรษา จึงทำการแห่ต้นเทียนไปถวายพระตามวัดต่าง ๆ แม้ในปัจจุบันบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองมีไฟฟ้าใช้กันเป็นส่วนใหญ่แล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังนิยมประกอบพิธีหล่อเทียนและ แห่เทียนเข้าพรรษากันอยู่ บางจังหวัดจัดเป็นงานประเพณียิ่งใหญ่ระดับประเทศ เช่น ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ ถือว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจวัตรของสงฆ์
ฝ่ายทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนี้ ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับชมรมพุทธศาสตร์และองค์การนักศึกษาจัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญไหว้พระตลอดจนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานร่วมกันซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล