โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road

วันที่เริ่มต้น 03/07/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 03/07/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
บริษัท พิงค์นคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับเรื่อง การขับขี่ปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน และลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เห็นว่า การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังเข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย และกำลังปรับตัวในด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล