โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road

วันที่เริ่มต้น 03/07/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 03/07/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
บริษัท พิงค์นคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับเรื่อง การขับขี่ปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน และลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เห็นว่า การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังเข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย และกำลังปรับตัวในด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล