กิจกรรมการดับเพลิงขั้นต้น และ ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

วันที่เริ่มต้น 28/06/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 28/06/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การบริหารงานขององค์กรเป็นหัวใจสำคัญในการที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บรรลุวัตถุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำหนดแนวทาง วิสัยทัศน์ในการบริหารงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจัดให้กิจกรรมที่สอดคล้องต่อเนื่องอย่างบูรณาการทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการกำหนดยุทธศาสตร์ / ผลผลิตเพื่อการวางแผนและพัฒนาองค์กรทั้งในด้านคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ
การบริหารงานนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เนื่องมาจากการทำงานในปัจจุบันมีภาวะของการแข่งขันค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันทางการศึกษาก็เช่นกัน ทุกองค์กรต้องพยายามเสริมสร้างความยอมรับในให้เกิดขึ้นทั้งในระดับชาติ นานาชาติ เพื่อเป้าหมายขององค์กรในอันที่จะผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของชุมชน ดังนั้น การบริหารงานที่เป็นระบบ จะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลประกอบการขององค์กรนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินการด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กรทั้งทางด้านคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม บรรลุผลสำเร็จและเกิดประสิทธิผล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม สัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรม Coffee hour for you กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล