โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 07/06/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/06/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดให้เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล