ที่ปรึกษาด้านการคัดเลือกพันธุ์ปศุสัตว์
-
วันที่เริ่มต้น 19/06/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/06/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ที่ปรึกษาด้านการคัดเลือกพันธุ์ปศุสัตว์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 2920  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาด้านการคัดเลือกพันธุ์ปศุสัตว์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล