โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 19/06/2562 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 22/06/2562 เวลา 18:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ใ.แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901102380   นายธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001105313   นางสาวจิราภรณ์   มีหินกอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
6001105329   นางสาวณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
6001105404   นางสาวศราวดี   แสนศรี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6101101003   นางสาวเกศณี   ดีแกละ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101008   นายจิรพงศ์   อินประสิทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101020   นายทรงฤทธิ์   ไกรเพชร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101030   นายพงศกร   สุดมี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101045   นางสาววนิดา   ปัญญา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101049   นายศรชัย   พรนิรันดร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101058   นายหัตถชัย   นามปาน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101060   นายอิธิวัตร   แรงเพ็ชร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101316   นางสาวฐิติวรดา   ดีสาระ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101328   นายธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101330   นางสาวนงลักษณ์   ลีสุขสาม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101336   นางสาวปณัฐฐา   ตาแก้ว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101354   นางสาวมญชุ์พิชา   คำยา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101378   นางสาวอโรชา   นันเขียว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101379   นางสาวอัญชลี   ขวัญยืน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101383   นางสาวอารยา   วงศ์ถานะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101102309   นายกิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6101102354   นายณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 12ชั่วโมง
6101102412   นางสาวภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6101105303   นางสาวเกวลิน   อ่อนศรี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105304   นายไกรวุฒิ   ต๋าคำ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105307   นายจิรพงศ์   คงมี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105308   นางสาวจิรัชญา   อุปละ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105310   นางสาวเจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105317   นางสาวณัฐนันท์   ทองปาน : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105327   นายนพรัตน์   นัยโพธิ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105335   นางสาวปัทมวรรณ   บุญแสง : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105340   นายพงศธร   แสงใหญ่ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105342   นายพลวัต   นามมนตรี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105344   นายพัชรพล   ใจแก้ว : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105345   นางสาวพัชรา   ผ่องอำไพศักดิ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105351   นางสาวภาวนา   ชุมภูนุช : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105356   นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญา : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105365   นางสาวศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105371   นางสาวสุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105375   นางสาวอรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105376   นางสาวอรพินท์   เพชรตรีทอง : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101113303   นางสาวกนกวรรณ   สกุลโพน : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113304   นางสาวกมลรัตน์   จังอินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113305   นางสาวกรณิการ์   หมีดง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113310   นายชุติพงษ์   สุภาวรรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113313   นางสาวดารารัตน์   สาลี : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113314   นายธนกฤต   ติ๊บลังกา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113317   นายธนาวุฒิ   หรั่งนิ่ม : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113319   นายธีรภัทร์   บุญที : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113322   นางสาวปลื้มฤดี   ยศเลิศ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113326   นางสาวมนธิรา   พิณโสดา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113327   นางสาวมาริสา   เหล็กอ่อน : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113329   นายวัชรกรณ์   สารคุณไพศาล : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113330   นายศตวรรษ   โสภณกุลทรัพย์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113333   นางสาวสุดารัตน์   ครอบแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113334   นางสาวสุทธารัตน์   แสงศร : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113335   นายสุทธิพงษ์   ศรีฉัตรใจ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113338   นางสาวอมรรัตน์   สามแสน : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101124312   นางสาวญาณิศา   นิลวัตร : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6101124314   นายณัชพล   วงษ์สวรรค์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6101124321   นายนิธิ   โพธิ์พันธุ์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6101124323   นายพีรพัฒน์   เพชรไทย : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6101124324   นางสาวยุพวดี   เชิญขวัญมา : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6101124326   นางสาวลลิตา   บัวพร : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6101125317   นายทรงศักดิ์   อะโนมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6201122031   นางสาวพิภูษณะ   มั่งมูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201532018   นายณภัทร   แก่นสาร์ : พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 12ชั่วโมง
คณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นคณะที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรมาเป็นเวลานานร่วม 44 ปี มีนักศึกษาภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนมากกว่า 2,500 คน ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษาภายในคณะจำนวนประมาณ จำนวน 500-700 คน ประกอบไปด้วยหลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี มี 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชาพืชสวน สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาวิทยาการสมุนไพร สาขาปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาอารักขาพืช และสาขาเกษตรเคมี

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นสิ่งจำเป็น ที่จะเป็นการปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ มีกิจกรรมแนะนำประวัติความเป็นมาของคณะและแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่จากหลักสูตรต่างๆให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก อาจารย์แต่ละหลักสูตรจะได้อบรม แนะนำการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ ตามบริบทของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกิจกรรมให้ผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ ได้นำเสนอผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา แนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำร่วมกัน และกิจกรรมเลือกเสรี

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ที่จะเข้ารับการศึกษา อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา ตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล โดยมีกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 628 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล