เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ
*
วันที่เริ่มต้น 16/05/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/05/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 4
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 4

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานประชุมวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   10000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานประชุมวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล