โครงการพัฒนานักศึกษา
-
วันที่เริ่มต้น 22/12/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 26/12/2561 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผลิตกรรมการเกษตร, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งอาจารย์ จำนวน 3 คน, เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน และนักศึกษาจำนวน 35 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 40  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   37 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย 90000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   90000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผลิตกรรมการเกษตร, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งอาจารย์ จำนวน 3 คน, เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน และนักศึกษาจำนวน 35 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล