โครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2562
-
วันที่เริ่มต้น 22/03/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/03/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5805201365   นางสาวไอรยา   สุทธิดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101303   นางสาวกษิมาภรณ์   เชี่ยวชลัญญกุล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101304   นางสาวกัลยกร   มาพันธ์สุ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101316   นางสาวณัฐธิดา   จินะใจ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101319   นายณัฐพงษ์   ศรีธิมงคล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101354   นางสาวผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101358   นางสาวพิชชาพร   ไชยพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101392   นางสาวศิริวรรณ   ศีลสังวรณ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101395   นางสาวสิริยากร   หล่อใจ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101400   นางสาวสุภาภรณ์   พรมแจ่ม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104303   นายกฤษณะ   เวียงทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104310   นางสาวเกศินี   พรมมิจิตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104311   นางสาวขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104312   นางสาวขนิษฐา   สุภัคจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104315   นางสาวจิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104316   นางสาวจิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104318   นางสาวจุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104325   นายชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104329   นางสาวญานิศา   มิ่งขวัญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104335   นายณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104338   นางสาวตติยา   ก้างออนตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104342   นางสาวธมนวรรณ   ดวงติ๊บ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104367   นายพัชรเดช   ประเจิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104370   นายภควัต   คำมงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104389   นางสาววิชญา   เทพกัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104392   นายวิศรุต   แสนคำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104415   นายเอกราช   ธนะเสวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดการเลือกตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์และกำหนดอนาคตการเมืองไทย เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยในการบริหารราชการบ้านเมือง กำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ อีกประการหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ผนวกกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งฉบับใหม่ ที่มีกติกาที่แตกต่างไปจากครั้งก่อนๆ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งต้องมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริม สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย จึงได้มีแนวที่ในการจัดทำโครงการ “รอบรั้วแม่โจ้ร่วมใจ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าในให้กับนักศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีกติกาการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งฉบับใหม่แตกต่างไปจากครั้งก่อนๆ ตลอดจนรณรงค์ให้นักศึกษา และประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   160 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล