โครงการสานฝันปันน้ำใจ 2561

วันที่เริ่มต้น 16/02/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/03/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านปางตอย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ณภาภัช เลี้ยงประยูร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5909101308   นางสาวกานติมา   สงวนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101317   นายเฉกชนก   จงรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101332   นางสาวณิชา   รัตนเทวมาตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101333   นางสาวณิชากร   เหล่าชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101337   นางสาวธัญชนก   วัดกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101344   นางสาวนิชชิตา   เครือแปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101345   นางสาวนิธิพร   สารใจวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101354   นางสาวปัลวี   แก้วกำเหนิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101366   นายภูเบศวร์   อักษรเนียม : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101370   นายยสินธร   จารณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101374   นางสาวรัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101375   นายรุ่งโรจน์   แตงโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101377   นายวชิรวิทย์   บุญคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101378   นายวรรณ์ริชัย   พงศ์ไพรกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101381   นางสาววัลคุ์วดี   จี้ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101383   นายศตวรรษ   รุจิธรรมรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5909101389   นางสาวสมิตา   พลอยเรียง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009101311   นางสาวขวัญเพชร   กันฟัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009101328   นายธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009101332   นางสาวนงเยาวรัตน์   ชลารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009101335   นางสาวนลพรรณ   ใจภิภักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009101343   นางสาวบุษยมาส   ผางบ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009101358   นางสาวภรณ์นภา   ติ๊บวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009101387   นางสาวสิณิสา   สิงห์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009102308   นายไตรภพ   ดวงแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009102324   นายระพี   เกษมสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009102329   นายวิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6009102339   นายสุวพัชร   นกนวล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
ในปัจจุบันการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มนุษย์นั้นมีความรู้และไม่โดนเอารัดเอาเปรียบ หากมีผู้ที่กำลังศึกษาแต่สถานที่ในการศึกษาไม่เอื้ออำนวย หรือไม่พร้อมที่จะรองรับความต้องการของบุคคลเหล่านั้น ก็อาจส่งผลเสียต่อผู้ที่กำลังศึกษาหรือต่อสถานศึกษาด้วยก็ได้ ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันชุมชนและการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลความเจริญในจังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านปางตอย-ออบมืด ตำบล ป่าไหน่ อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ให้ได้รับการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี รวมถึงสื่อโสตทัศนูปกร เพื่อให้การพัฒนาและต่อยอดทางการเรียนรู้ด้วยการจัดทำโครงการสานฝันปันน้ำใจ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นการบำรุงสถาบันสถานศึกษา ให้กับสถานการศึกษาที่ยังขาดโอกาส และเพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนได้ศึกษา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นการมอบโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนในอนาคตข้างหน้า จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการสานฝันปันน้ำใจ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสและเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชน จะเห็นว่า โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์นั้นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือที่นำมาปรับปรุงมาจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งสามารถสร้างได้อย่างลงตัวกับธรรมชาติ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน อาจารย์ บุคลากรและทุกคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   31 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล