โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 13/06/2561 เวลา 11:30 วันที่สิ้นสุด 13/06/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
คณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นคณะที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรมาเป็นเวลานานร่วม 43 ปี มีนักศึกษาภายจำนวนมากกว่า 2,500 คน ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษาภายในคณะจำนวนประมาณ จำนวน 500-700 คน ประกอบไปด้วยหลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี มี 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชาพืชสวน สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาวิทยาการสมุนไพร สาขาปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาอารักขาพืช สาขาเกษตรเคมี

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นสิ่งจำเป็น ที่จะเป็นการปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ มีกิจกรรมแนะนำประวัติความเป็นมาของคณะและแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่จากหลักสูตรต่างๆให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก อาจารย์แต่ละหลักสูตรจะได้อบรม แนะนำการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ ตามบริบทของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกิจกรรมให้ผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ ได้นำเสนอผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา แนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำร่วมกัน และกิจกรรมเลือกเสรี

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ที่จะเข้ารับการศึกษา อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา ตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล โดยมีกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 570 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 50000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 83 ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลา 11.30 - 16.30 น.

โดยมีนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 83 จำนวน 658 คน จากนักศึกษาใหม่คณะผลิตฯ จำนวน 681 คน
(ทีมงานสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา จำนวน 67 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน)
นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาสมุนไพร จำนวน 21 คน นักศึกษาชั้นปีที่1 เกษตรเคมี จำนวน 30 คน
นักศึกษาชั้นปีที่1 ปฐพี จำนวน 37 คน นักศึกษาชั้นปีที่1 พืชสวน จำนวน 205 คน
นักศึกษาชั้นปีที่1 พืชไร่ 2 ปี จำนวน 62 คน นักศึกษาชั้นปีที่1 อารักขาพืช จำนวน 77 คน
นักศึกษาชั้นปีที่1 พืชไร่ 4 ปี จำนวน 83 คน นักศึกษาชั้นปีที่1 ส่งเสริม 2 ปี สมทบ จำนวน 27 คน
นักศึกษาชั้นปีที่1 ส่งเสริม 4 ปี ปกติ จำนวน 48 คน นักศึกษาชั้นปีที่1 ส่งเสริม 2 ปี ปกติ จำนวน 68 คน

หลังจากนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ของ ม.แม่โจ้ เวลา 08.00-12.00 น. จากนั้น เวลา 12.00 น. ทีมงานสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาคณะผลิตฯ 6 ชมรม ได้เข้าไปจัดแถวนักศึกษาใหม่ ให้นั่งรับประทานอาหารกลางวันอย่างเป็นระเบียบ เวลา 13.00 น. นักศึกษาใหม่รับชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของคณะผลิตกรรมการเกษตร พิธีกรแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยนายกสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวเปิดโครงการ รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ สุภักตร์ ปัญญา, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาจารย์ ดร.พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร, ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ, อาจารย์ฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม และนางสาวอภิริยา นามวงศ์พรหม นักวิชาการศึกษา งานกิจการนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
โดยให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาใหม่ ด้านความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ แนวความคิด
วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

เวลา 14.30 น. ประธานหลักสูตรฯ แนะนำหลักสูตรแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร และพร้อมทราบสาระสำคัญของแต่ละหลักสูตรภายในคณะ เวลา 15.30 น.นักศึกษารับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 15.40 น. นายกสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ และประธานชมรม กล่าวต้อนรับ นักศึกษารุ่นพี่ แนะนำกิจกรรมที่นักศึกษารุ่นน้องต้องทำร่วมกัน และกิจกรรมเลือกเสรี นำเสนอผลงานของสโมสร และชมรมต่างๆ พร้อมชี้แจงแผนการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาที่นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามลำดับ 1. ชมรมวิทยาการสมุนไพร 2. ชมรมพืชไร่ 3.ชมรมอารักขาพืช
4. ชมรมพืชศาสตร์ 5.ชมรมส่งเสริม 6.ชมรมทรัพยากรดิน และสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ เวลา 16.30 -17.00 น. รุ่นพี่ส่งนักศึกาใหม่กลับหอพักนักศึกษา และทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่านักศึกษาใหม่ให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองระหว่างอาจารย์ บุคลากร รุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ เป็นบรรยากาศที่ดีต่อการเริ่มต้นเป็นนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร

การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปีที่แล้ว
ในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีปัญหาเรื่อง สถานที่จัดโครงการ คือ สโมสรนักศึกษามีการขออนุญาตใช้สถานที่เรียบร้อยแล้ว แต่มีโครงการกาดแม่โจ้ 2477 มาจัดสถานที่ขายของ และขอให้ทางคณะย้ายสถานที่จัดงาน จึงทำให้เกิดปัญหา การจัดเตรียมงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และในปีนี้ สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้มีการประชุมวางแผนงาน และทำเรื่องขอใช้สถานที่ก่อนกำหนดจัดงาน 1 เดือน
จึงได้ใช้ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ในการจัดโครงการ ตามแผนที่งวางไว้

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป
1. วางแผนงานให้รอบคอบทุกจุดร่วมกับทีมงานชมรม และเตรียมพร้อมรับกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยังมาไม่ถึง
2. ควรจัดให้มีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาให้มากขึ้น สืบเนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายน2561 เป็นช่วงที่คณะผลิตฯต้องเตรียมข้อมูลรายงานประกันคุณภาพ และมีประชุมหลากหลายกลุ่ม บุคลากรจึงไม่สะดวกในการเข้าร่วมงาน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล