โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่เริ่มต้น 20/03/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/03/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน,มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะฯ ที่ได้ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนจากการปฎิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ เพื่อสามารถนําไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ตลอดถึงนําไปปฎิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชน กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาด้านจิตสาธารณะ อารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการทํางานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้สอดคล้องตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประกัน คุณภาพและการแลกเปลียนเรียนรู้ของสโมสรนักศึกษา ระหว่างสถาบัน จะส่งเสริมให้การดําเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษามีความเข้ม แข็ง เป็นระบบ และมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์และพัฒนาทักษะใน ด้านต่างๆ เช่น การเป็นผู้นํา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความเสียสละ ความสามัคคี การมีจิตอาสาและการทํางานร่วมกับผู้อื่นให้แก่ นักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสโมสรระหว่างมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล